ต้นสังกัด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงาน (โครงการ)
1. จัดสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
2. ติดตามประเมินสมรรถนะระบบบำบัดน้ำเสีย
3. โครงการบูรณาการงบประมาณการบริหารจัดการน้ำ
4. โครงการการดำเนินกิจกรรมลดการเผาและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดตาก
5. จัดประชุมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ (โครงการปิดทองหลังพระ)
7. เพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ดูแลระบบกำจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
8. โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ กิจกรรมหลัก พัฒนาชุมชนต้นแบบการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมุ่งสู่ชุมชน Low carbon ปี 2561
9. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ปี 2560
10. 1.โครงการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่รับผิดชอบ ปี 2560
11. โครงการป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดตาก ปี 2560
12. จัดทำยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพื้นที่ชุมน้ำ
13. แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562-2564 ภาคเหนือตอนล่าง
14. มีการเฝ้าระวังแหล่งน้ำที่สำคัญในพื้นที่